หลักสูตรท้องถิ่น การงานอาชีพ (กอท.) ชั้น ป.4

โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานครโดยมีเรื่องย่อยดังนี้ 

1. ที่มาของสวนเกษตรดาดฟ้า  สำนักเขตหลักสี่ (Rooftop Farming at the District Office Building)

2. จากสวนเกษตรดาดฟ้า  กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ 
เกษตรอินทรีย์สวนเกษตรดาดฟ้า   สำนักงานเขตหลักสี่

3. มาทำหลังคาให้เป็นสีเขียว  กินได้  พื้นที่น้อยสามารถปลูกพืชผักได้


4. การทำแปลงปลูกผัก
        4.1  การทำแปลงปลูก        4.2  การผสมดินปลูก

5. ไม้ดอกไม้ประดับ
6.  การปักชำคุณนายตื่นสาย/สาวน้อยตื่นสาย

7. แบบทดสอบหลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แบบทดสอบหลักสูตรท้องถิ่น

แบบทดสอบหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่


แบบทดสอบหลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ป.4

แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว ให้ตรงกับตัวเลือกในข้อ ก ข ค หรือ ง

Leave a Reply

แปล »