หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

สืบสาน “ว่าวไทย” ภูมิปัญญาหลักสี่   (การทำว่าวไทย : นายกุน บุญนก)

Local Curriculum: Career Preparation Department: Grade 3

Preserving and Enhancing “Thai Kite” — The Wisdom of Lak Si People
(Thai kite making: Mr. Bun Bunnok)

แหล่งผลิตว่าวไทยของเขตหลักสี่  อยู่ที่ชุมชนทำว่าว  ตั้งอยู่ที่ 304/686 หมู่ 3 การเคหะแห่งชาติบางบัว  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ชุมชนทำว่าว  เป็นชื่อเรียกชุมชนแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้น  จากการที่ได้มีผู้อยู่อาศัยในชุมชนประกอบอาชีพในการประดิษฐ์ว่าว  ซึ่งเป็นภูมิปัญหาของคนไทยและเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านออกจำหน่ายเผยแพร่ในชุมชน  ชุมชนนี้มี  ลุงกุน  บุญนก  เป็นผู้นำชุมชนในการประดิษฐ์ว่าว

   การสืบสารและสร้างสรรค์คุณค่าทางด้านศิลปะการสืบสานภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์  ทำให้ได้รับการยอมรับของชุมชนสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ  การที่ลุงกุน บุญนก นำความรู้ด้านศิลปะการทำว่าวที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ทดลองจนประสบความสำเร็จและไปเผยแพร่  ถ่ายทอดให้ผู้อื่นเรียนรู้  นำไปปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จ  เป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม  จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 4  ด้านศิลปกรรม  ประจำพุทธศักราช 2548  จากสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ลุงกุน บุญนก  ซึ่งอยู่บ้านเลขที่ 304/686 หมู่ 3 การเคหะแห่งชาติบางบัว ซอยพหลโยธิน 49/1  ถนนพหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่  พื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ เคยรับราชการเป็นครูสอน  งานช่างประดิษฐ์  แต่ด้วยความที่มีใจรักเรื่องเกี่ยวกับว่าวมาโดยตลอด  ดังนั้นหลังจากเกษียณราชการแล้ว  ได้ประกอบอาชีพโดยการประดิษฐ์ว่าวออกจำหน่าย  โดยออกแบบว่าวให้มีลวดลายแปลกใหม่ด้วยความคิดของตัวเอง ว่าวที่ประดิษฐ์ออกจำหน่ายมีหลายแบบ หลายชนิด เช่น  ว่าวนกฮูก ว่าวปลาเงินปลาทอง ว่าวผีเสื้อ ว่าวมังกร ว่าวหกเหลี่ยม ว่าวพญาครุฑ ฯลฯ

ขั้นตอนการทำว่าวขอ คุณกุน บุญนก เริ่มจากการไปหาซื้อไม้ไผ่สีสุกที่จังหวัดนครสวรรค์  ลพบุรี  และ  นครศรีอยุธยา  โดยจะตัดไม้ไผ่ด้วยตนเอง และเลือกตัดเฉพาะไผ่สดที่มีอายุตั้งแต่  3  ปีขึ้นไป  ซึ่งสีของไม้ไผ่จะมีสีน้ำตาลหรือเขียวแก่  แล้วนำไม้ไผ่ที่ได้มาผ่า  นำไปแช่น้ำไว้ประมาณ  1  เดือน  ทั้งนี้เพื่อให้ไม้ไผ่มีความเหนียวและป้องกันไม่ให้มอดกินเนื้อไม้ จากนั้นนำมาตากให้แห้งแล้วจึงนำมาประกอบเป็นโครงว่าว  นอกจากจะทำว่าวออกจำหน่ายแล้ว  ยังได้เปิดสอนการทำว่าวแก่ผู้ที่สนใจและต้องการนำไปประกอบอาชีพต่อไปอีกด้วย

ปัจจุบันผู้สืบทอดกลวิธีการทำว่าวไทยหลักสี่  รุ่นที่ 2  คือ  นายสาโรจน์  บุญนก  ซึ่งรับสอนการทำว่าว แก่ผู้ที่สนใจและต้องการนำไปประกอบอาชีพต่อไปอีกด้วย

ตัวอย่าง     สมมุติราคาของว่าว  ในชุมชนว่าวไทย  เขตหลักสี่

ว่าวปักเป้า  ราคา   239  บาท

เรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ เกี่ยวกับเงิน

แบบทดสอบหลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

เรื่อง  สืบสาน“ว่าวไทย”ภูมิปัญญาหลักสี่  บูรณาการกับเรื่องโจทย์ปัญหาการบวก  การลบ เกี่ยวกับเงิน

*******************************************************************************

คำชี้แจง   แบบทดสอบมีทั้งหมด 10  ข้อ  10  คะแนน  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว  ให้ตรงกับตัวเลือกในข้อ  ก ข ค หรือ ง

1. ชุมชนทำว่าวของเขตหลักสี่  ตั้งอยู่ที่ชุมชนใด

ก.  ชุมชนตลาดบางเขน

ข.  ชุมชนเคหะบางบัว

ค.  ชุมชนตลาดหลักสี่

ง.  ชุมชนหลักสี่พัฒนา 99

2. บุคคลใดเป็นผู้นำชุมชนในการประดิษฐ์ว่าว ของเขตหลักสี่

ก.  นายนิเวศ  แววสมณะ

ข.  นายสาโรจน์ บุญนก

ค.  นายเสน่ห์ มากโฉม

ง.  นายกุน  บุญนก

3. จากรูปภาพเป็นว่าวชนิดใด

ก.  ว่าวควาย

ข.  ว่าวจุฬา

ค.  ว่าววงเดือน

ง.  ว่าวหกเหลี่ยม

4. จากรูปภาพเป็นว่าวชนิดใด

ก.  ว่าวควาย

ข.  ว่าวจุฬา

ค.  ว่าววงเดือน

ง.  ว่าวหกเหลี่ยม

5. ว่าวปลาราคาตัวละ  150  บาท ว่าวปักเป้าราคาตัวละ  239  บาท ซื้ออย่างละ 1ว ต รวมเป็นเงินเท่าไร

ก.  389  บาท

ข.  398  บาท

ค.  378  บาท

ง.   387  บาท

6.  ซื้อว่าวควายราคา  1,200 บาท และซื้อว่าววงเดือนราคา 1,550 บาท ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร

ก.  2,700  บาท

ข.  2750  บาท

ค.  2,650  บาท

ง.  2,600  บาท

7. ซื้อว่าวงูกระดาษสาราคา 900 บาท และซื้อว่าวงูราคา 1,750 บาท ต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไร

ก.  2,600  บาท

ข.  2,700  บาท

ค.  2,650  บาท

ง.  2,750  บาท

8. วิชามีเงิน  2,450  บาท ซื้อว่าวปักเป้าแบบไป  590  บาท วิชาเหลือเงินทั้งหมดเท่าไร

ก.  1,960  บาท

ข.  1,860  บาท

ค.  1,760  บาท

ง.  1,660  บาท

9. ดวงตามีว่าวควาย ราคา  1,200  บาท ดำมีว่าวภาพการ์ตูน ราคา  750   บาท ว่าวภาพการ์ตูน ของดำราคาน้อยกว่าดวงตาเท่าไร

ก.  650  บาท

ข.  550  บาท

ค.  450  บาท

ง.  350  บาท

10. ซื้อว่าวปักเป้าราคา  239  บาท ให้เงินธนบัตร  500 บาท  1  ใบ  ต้องได้รับเงินทอนเท่าไร

ก.  264  บาท

ข.  263  บาท

ค.  262  บาท

ง.  261  บาท

โจทย์ปัญหาการบวก การลบ เกี่ยวกับเงิน

คำชี้แจง แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ 10 คะแนน ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว ให้ตรงกับตัวเลือกในข้อ ก ข ค หรือ ง

Translate »