กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Grade 5 Mathematics)

Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱หลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุมชนเขตหลักสี่และ“ว่าวไทย” ภูมิปัญญาหลักสี่   **************************** ข้อมูลชุมชนเขตหลักสี่ สภาพทั่วไปของชุมชน ข้อมูลพื้นฐานเขตหลักสี่ เป็น 1 ใน 50 เขต การปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ ในกลุ่มเขตจตุรทิศโยธินซึ่งถือเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง    ทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ) ของกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมติดต่อสื่อสาร                 ที่ตั้งและอาณาเขต  ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง ๆ เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้                 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตดอนเมือง มีคลองตาอูฐ คลองเปรมประชากรและคลองวัดหลักสี่เป็นเส้นแบ่งเขต         ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางเขตบางเขน มีคลองถนนเป็นเส้นแบ่งเขต                  ทิศใต้ ติดต่อกับเขตจตุจักร มีคลองบางเขนและคลองลาดยาวเป็นเส้นแบ่งเขต         ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี มีคลองประปาเป็นเส้นแบ่งเขต         ลักษณะภูมิอากาศ                 … Continue reading กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Grade 5 Mathematics)