กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Grade 5 Mathematics)

หลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุมชนเขตหลักสี่และ“ว่าวไทย” ภูมิปัญญาหลักสี่   **************************** ข้อมูลชุมชนเขตหลักสี่ สภาพทั่วไปของชุมชน ข้อมูลพื้นฐานเขตหลักสี่ เป็น 1 ใน 50 เขต การปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ ในกลุ่มเขตจตุรทิศโยธินซึ่งถือเป็นเขตที่อยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมือง    ทางทิศตะวันออก (ตอนเหนือ) ของกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมติดต่อสื่อสาร                 ที่ตั้งและอาณาเขต  ตั้งอยู่บริเวณทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาหรือฝั่งพระนคร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองต่าง...
แปล »