สวนเกษตรบนดาดฟ้า วิทยาศาสตร์ ป. 4 (The Local Content in Science for Grade-4 Students)

สวนเกษตรดาดฟ้า  (Rooftop Farming at Laksi)

 สวนเกษตรดาดฟ้า  ได้ริเริ่มก่อตั้ง  พ.ศ. 2545  เริ่มจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ  ฝ่ายรักษาความสะอาดสวนสาธารณะได้ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อรับประทานกินเองในบริเวณที่ว่างด้านหลังเขตและเจ้าของที่ดินได้มาขอที่ดินคืน  จึงเกิดความเสียหายหากยกเลิกกลางคันเพราะผักกำลังงอกงาม  จึงได้สำรวจกาพื้นที่ปลูกผัก ซึ่งในช่วงนั้นดาดฟ้าของอาคารสำนักงานเขต  เป็นที่เก็บของชำรุด  ไม่ได้ใช้ประโยชน์  จึงเห็นว่าน่าจะทำประโยชน์ได้จึงนำผักที่ปลูกใส่กระถางนำไปวางไว้บนดาดฟ้า  จากกการปลูกผักเล็กๆ  น้อยๆ  เพื่อรับประทานเองก็เริ่มปลูกผักหลายชนิด  จึงทำให้การปลูกผักหลายชนิด  จึงทำให้การปลูกผักจนเต็มพื้นที่  440  ตารางเมตร  ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  โดยยึดแนวพระราชดำริตามทฤษฎีพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงตรัสว่า  “พอเพียงคือทำให้เหมาะสมกับฐานะ”

The farm is an example of the application of King Rama X Sufficiency Economic Philosophy (SEP).

Below is one of the photographs of the farm on the rooftop.

Farming up high on the rooftop

ด้วยพื้นที่เพียง  440  ตารางเมตร  แต่สามารถปลูกผัก  ผลไม้  และสมุนไพรได้ถึง  130  ชนิด  แบ่งเป็น  โซนผัก  โซนไม้ยืนต้น  และโซนสมุนไพร  โดยมีทั้งแปลงผัก  ซุ้มผัก  กระถางผัก  และสวนหย่อมเล็กๆ  และปลูกพืชผักแบบหมุนเวียน  เน้นปลูกตามฤดูกาล  เช่น  ช่วงฤดูร้อนหรือฤดูฝนจะปลูกถั่วฝักยาว  ช่วงฤดูหนาวปลูกมะเขือเทศพันธุ์ไข่มุกทอง, จูเลียตเรดสวีท, คื่นฉ่าย, ผักชี, สลัดใบเขียว, สลัดใบแดง, สลัดแก้ว, กะหล่ำดอก, บล็อกโคลี่, แคนตาลูป ฯลฯ  ปลูกตลอดทั้งปี  ผักบุ้ง,  คะน้า,  ผักโขม,  ผักกาดขาวญี่ปุ่น,  ผักกาดฮ่องเต้, บวบ, ฟัก, มะระ,ต้นหอม, ปวยเล้ง, มะเขือ ฯลฯ  ผลไม้มี  ฝรั่ง, ส้ม, เสาวรส, แก้วมังกร, มะละกอ, องุ่น ฯ  เน้นผักที่ปลูกในแปลงจะต้องเป็น  ผักรากตื้น  อายุสั้น  เช่น  ผักใบต่างๆ ส่วนผักรากลึก  จะปลูกในกระสอบ  เช่น  มะเขือเทศ,  มะระ,  แตงโม, บวบ, ฟักทอง ฯลฯ  ต่อมาภายหลังมีหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน  ทั้งในประเทศประเทศและต่างประเทศมาศึกษาดูงาน  อีกทั้งประชาชนต้องการให้เปิดอบรมการทำเกษตรอินทรีย์  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

The building where the farm is

หลักสูตรในการอบรม  ได้แก่  เทคนิคการเลือกเมล็ดพันธุ์  การเพาะการปลูก,  การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์,  การทำน้ำจุลินทรีย์ตัวขยาย  (ขยะหอม), การทำฮอร์โมน, การทำปุ๋ยใบไม้จากขยะเศษอาหาร,  การเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษ  การทำน้ำยาเอนกประสงค์

พืชมีดอกและพืชไร้ดอก

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญต่อคนและสัตว์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งอาหารและอากาศซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนและสัตว์และยังช่วยสร้างสมดุลให้แก่ธรรมชาติ ซึ่งพืชในโลกนี้มีอยู่มากมายหลายชนิด นักวิทยาศาสตร์จึงได้ใช้เกณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดหมวดหมู่พืช เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดหมวดหมู่พืชที่แสดงถึงสายสัมพันธุ์ของพืชที่ใกล้ชิดที่สุดคือ การจำแนกพืชโดยการสืบพันธุ์ ซึ่งทำให้สามารถแบ่งพืชได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ พืชมีดอก และพืชไม่มีดอก

พืชมีดอก (Flowering Plants)

พืชมีดอก หมายถึง พืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะมีดอกไว้สำหรับสืบพันธุ์ จัดเป็นพืชชั้นสูงได้แก่พืชส่วนมากที่เราพบเห็นอยู่ทั่วไป เช่น มะม่วง ลำไย กุหลาบ มะลิ ถั่ว พริก ข้าว กล้วย อ้อย ข้าวโพด

Flowers are living things. A flower is a life form.

ดอกของพืชจำแนกได้ตามการเกิดได้ 2 ชนิด

1 ) ดอกเดี่ยว   

        คือ   ดอกที่โพล่ขึ้นมาจากก้านชูดอกเพียงก้านเดียว   เช่น กุหลาบ ดอกบัว

2)  ดอกช่อ      

        คือ  ดอกหลายๆดอก  ที่ออกมาจากก้านดอกเดียวกัน  เช่น       ดอกเข็ม   ดอกกล้วยไม้

การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก (Reproduction of Flowering Plants)

      พืชมีดอกและพืชไร้ดอก  มีวิธีแพร่พันธุ์แตกต่างกัน  พืชมีดอกจะอาศัยดอกในการสืบพันธุ์  เรียกว่า  การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ  และยังสามารถสืบพันธุ์โดยวิธีอื่นที่ไม่ต้องใช้ดอก  เรียกว่า การ สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ  ส่วนพืชไร้ดอก  จะสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ    

พืชไร้ดอก (Non-flowering Plants)

 พืชไร้ดอก หมายถึง  พืชที่ตลอดการดำรงชีวิตไม่สามารถออกดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ พืชไร้ดอกคือพืชชนิดหนึ่งที่ไม่มีดอก ไม่สามารถสืบพันธุ์โดยใช้เมล็ด แต่พืชไร้ดอกจะใช้การผสมพันธุ์โดยแบ่งเซลล์ การแตกหน่อ และการใช้ สปอร์ เช่น เฟิร์น มอส ตะไคร่น้ำ  สาหร่าย ปรง  เป็นต้น พืชไร้ดอกจะเป็นพืชชั้นต่ำ เป็นพืชที่มีส่วนประกอบไม่ครบถ้วนเหมือนกับพืชดอก

แบบทดสอบ เรื่อง การจัดจำแนกพืชโดยใช้การมีดอกและไม่มีดอกเป็นเกณฑ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)สำนักงานเขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร

*****************************************************

คำชี้แจง ให้นักเรียนจัดจำแนกพืชโดยใช้เกณฑ์การมีดอกและไม่มีดอกเป็นเกณฑ์

แบบทดสอบ เรื่อง การจัดจำแนกพืชโดยใช้การมีดอกและไม่มีดอกเป็นเกณฑ์

แบบทดสอบ เรื่อง การจัดจำแนกพืชโดยใช้การมีดอกและไม่มีดอกเป็นเกณฑ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
*****************************************************
คำชี้แจง ให้นักเรียนจัดจำแนกพืชโดยใช้เกณฑ์การมีดอกและไม่มีดอกเป็นเกณฑ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

แปล »