หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Print 🖨 PDF 📄 eBook 📱 Click Here to Laksi School Home. สืบสาน “ว่าวไทย” ภูมิปัญญาหลักสี่   (การทำว่าวไทย : นายกุน บุญนก) Local Curriculum: Career Preparation Department: Grade 3 Preserving and Enhancing “Thai Kite” — The Wisdom of Lak Si People(Thai kite making: Mr. Bun Bunnok) แหล่งผลิตว่าวไทยของเขตหลักสี่  อยู่ที่ชุมชนทำว่าว  ตั้งอยู่ที่ 304/686 หมู่ 3 การเคหะแห่งชาติบางบัว  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร  ชุมชนทำว่าว  เป็นชื่อเรียกชุมชนแห่งหนึ่งที่เกิดขึ้น  จากการที่ได้มีผู้อยู่อาศัยในชุมชนประกอบอาชีพในการประดิษฐ์ว่าว … Continue reading หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3