สวนเกษตรบนดาดฟ้า วิทยาศาสตร์ ป. 4 (The Local Content in Science for Grade-4 Students)

สวนเกษตรดาดฟ้า  (Rooftop Farming at Laksi)  สวนเกษตรดาดฟ้า  ได้ริเริ่มก่อตั้ง  พ.ศ. 2545  เริ่มจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปลูกฯ  ฝ่ายรักษาความสะอาดสวนสาธารณะได้ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อรับประทานกินเองในบริเวณที่ว่างด้านหลังเขตและเจ้าของที่ดินได้มาขอที่ดินคืน  จึงเกิดความเสียหายหากยกเลิกกลางคันเพราะผักกำลังงอกงาม  จึงได้สำรวจกาพื้นที่ปลูกผัก ซึ่งในช่วงนั้นดาดฟ้าของอาคารสำนักงานเขต  เป็นที่เก็บของชำรุด  ไม่ได้ใช้ประโยชน์  จึงเห็นว่าน่าจะทำประโยชน์ได้จึงนำผักที่ปลูกใส่กระถางนำไปวางไว้บนดาดฟ้า  จากกการปลูกผักเล็กๆ  น้อยๆ  เพื่อรับประทานเองก็เริ่มปลูกผักหลายชนิด  จึงทำให้การปลูกผักหลายชนิด  จึงทำให้การปลูกผักจนเต็มพื้นที่  440  ตารางเมตร  ลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ...

คณิตศาสตร์ ป.4 – Mathematics for Grade 4

คลองเปรมประชากร ( Khlong Prem Prachakon) หรือชื่อเดิมว่า คลองสวัสดิ์เปรมประชากรเป็นคลองขุดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕โปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2413 เนื่องจากทรงเห็นว่าการเดินเรือขึ้นล่องตามแม่น้ำเจ้าพระยานั้นมีเส้นทางอ้อมไปมาทำให้เสียเวลาในการเดินทางมากในยุครัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำเนินการ ขุดคลองเปรมประชากร เพื่อเป็นคลองลัดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าด้วยกัน ทำให้เชื่อมกับ “คลองผดุงกรุงเกษม” หน้าวัดโสมนัสราชวรวิหาร ที่ได้ขุดขึ้นตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ให้ทะลุแม่น้ำเจ้าพระยา ที่...

หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Click Here to Laksi School Home. สืบสาน “ว่าวไทย” ภูมิปัญญาหลักสี่   (การทำว่าวไทย : นายกุน บุญนก) Local Curriculum: Career Preparation Department: Grade 3 Preserving and Enhancing “Thai Kite”...

หลักสูตรท้องถิ่น การงานอาชีพ (กอท.) ชั้น ป.4

Click Here to Laksi School Home. โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานครโดยมีเรื่องย่อยดังนี้  1. ที่มาของสวนเกษตรดาดฟ้า  สำนักเขตหลักสี่ (Rooftop Farming at the District Office Building) 2. จากสวนเกษตรดาดฟ้า  กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์สวนเกษตรดาดฟ้า   สำนักงานเขตหลักสี่ 3. มาทำหลังคาให้เป็นสีเขียว  กินได้  พื้นที่น้อยสามารถปลูกพืชผักได้ 4. การทำแปลงปลูกผัก        4.1  การทำแปลงปลูก        4.2  การผสมดินปลูก 5. ไม้ดอกไม้ประดับ6.  การปักชำคุณนายตื่นสาย/สาวน้อยตื่นสาย 7. แบบทดสอบหลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4...

หลักสูตรท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หลักสูตรท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – ศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนธรรมชาติ  เกษตรอินทรีย์ สวนเกษตรดาดฟ้า สำนักงานเขตหลักสี่ สำนักงานเขตหลักสี่ ชั้น 8 เลขที่ 999 ซ.แจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  1. ที่มาของสวนเกษตรดาดฟ้า  สำนักเขตหลักสี่ สวนเกษตรดาดฟ้า  ได้ริเริ่มก่อตั้ง  พ.ศ....

เรื่อง มลพิษทางน้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา) สำนักงานเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

Water & Water Pollution – For Grade 5 Students of Wat Laksi School Click Here to Laksi School Home. น้ำ (Water) น้ำคือปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตเป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำและพืชหลากหลายชนิด นอกจากนั้นน้ำยังมีประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม มีประโยชน์สำหรับครัวเรือน ในการดื่มกิน...

Water and Water Pollution – Content for Grade 3 Students at Laksi School

Click Here to Laksi School Home. แหล่งน้ำ (Sources of Water) น้ำ คือ ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิตเป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์น้ำและพืชหลากหลายชนิด นอกจากนั้นน้ำยังมีประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรม มีประโยชน์สำหรับครัวเรือน ในการดื่มกิน ใช้ประกอบอาหาร หรือใช้ชำระล้างร่างกายและสิ่งสกปรกต่างๆ และน้ำยังทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิต Water is essential for life. Humans, animals,...
แปล »